ทำความรู้จักกับ Halal มาตรฐานการผลิตระดับโลก

Last updated: 15 ก.พ. 2564  | 

ทำความรู้จักกับ Halal มาตรฐานการผลิตระดับโลก

มาตรฐานฮาลาล

              “ฮาลาล” เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิตการให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา เพื่อให้ชาวมุสลิมสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆได้โดยสนิทใจ ปลอดภัยและปราศจากการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามที่ขัดต่อหลักศาสนา ซึ่งฮาลาลจะเน้นเรื่องของความสะอาดในทุกขั้นตอน ทั้งวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการผลิต และสถานที่ผลิต รวมทั้งขั้นตอนการผลิตและการขนส่งที่ต้องถูกต้องตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลามทุกประการ โดยการออกใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

   

              “เครื่องหมายฮาลาล”คือเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับหรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใด ๆ โดยใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่า“ฮาลาล”

              ฮาลาลจึงเป็นมาตรฐานรับรองความสะอาดและปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ทั้งชาวมุสลิมและผู้นับถือศาสนาอื่นด้วย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค

(รูปประกอบจาก : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_Muslim_Population_Map.png)

              ทั้งนี้หากพิจารณาประชากรชาวมุสลิมที่มีจำนวนเกือบ 1 ใน 4 ของโลก และในประชาคมอาเซียน ชาวมุสลิมถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน มีถึงกว่า 300 ล้านคน ซึ่งถือเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อปริมาณมหาศาลมาก ฮาลาลจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงามที่กำลังเติบโตในประเทศไทย สามารถขยายฐานลูกค้า เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดี ขณะที่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน เปิดเขตการค้าเสรีช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดอาเซียน อาทิ ต้นทุนทางภาษีและการขนส่งลดลง ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยทางภูมิศาสตร์นั้น มาเลเซียเป็นประเทศมุสลิมที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด และเป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าฮาลาล แก่ประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) ที่มีสมาชิกจาก 57 ประเทศอิสลามทั่วโลก จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการในไทยที่จะขยายตลาดเครื่องสำอางฮาลาลในมาเลเซียและกลุ่มประเทศมุสลิมในอาเซียน เพื่อเข้าถึงตลาดเครื่องสำอางทั่วโลก


              ไม่ใช่ทุกโรงงานจะมีมาตรฐานและสามารถผลิตสินค้าฮาลาลได้ เพราะโรงงานที่จะผลิตเครื่องสำอางฮาลาลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองโดยสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลเท่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วย 2 หลักเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญ คือ หลักเกณฑ์ทางสากล และหลักเกณฑ์ทางศาสนา

 

โรงงานผลิตครีมที่ได้“ฮาลาล” ต้องผ่านการตรวจคุณภาพอย่างไรบ้าง ?

 

    โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องแสดงเอกสารบันทึกและหลักฐานการปฏิบัติโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะและบันทึกการควบคุมผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีประสิทธิผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลพิจารณาเมื่อมีการตรวจรับรองผลกระทบอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิต เช่น การตรวจรับวัตถุดิบ การล้าง การขัดเก็บวัตถุดิบสำเร็จรูป การกำหนดรหัสผลิตภัณฑ์หรือการให้ข้อมูลผู้บริโภค เป็นต้น
    โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบที่นำมาใช้ในการผลิตเครื่องสำอางฮาลาล ต้องเป็นสิ่งที่บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามอนุญาตให้บริโภคและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยแสดงหนังสือรับรองฮาลาลหรือคุณสมบัติยืนยัน
    โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องมีการทบทวนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับคณะกรรมการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อประเมินผลการออกแบบและการพัฒนา และ ระบุปัญหาและเสนอการดำเนินการที่จำเป็น
    โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องควบคุมการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางฮาลาลไม่ให้ปะปนกับภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮะรอม
    โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบ ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์ และสินค้ารอการผลิตตามประกาศนี้ โดยมีการบ่งชี้สถานการณ์เก็บรักษา เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน และสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
    โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องมั่นใจว่าพนักงานที่ทำการผลิตเครื่องสำอางฮาลาล ต้องไม่ปนเปื้อน ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ตลอดกระบวนการผลิต พนักงานต้องทำความสะอาดก่อนเข้าไลน์การผลิต
    โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้องควบคุมการเก็บรักษาและการขนส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้รับการรับรองฮาลาลแล้วนั้นไม่ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ทั่วไป บันทึกการเก็บรักษาและขนส่งด้วย

และทั้งหมดนี้ก็คือ "มาตรฐานฮาลาล" ที่เป็นเครื่องหมายทางการค้าที่การันตีคุณภาพของโรงงานผลิตอาหารเสริมและเวชสำอางในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยในทุกกระบวนการขั้นตอนการผลิต

              ซึ่งดร. ลีลาวดี พัฒนรัชต์ และคณะผู้บริหาร บริษัท โกลบอล อินสไปร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัดของเราให้ความสำคัญ กับมาตรฐานฮาลาลในการผลิตอาหารเสริมและเวชสำอาง เพื่อพัฒนาและต่อยอดมาตรฐานให้เทียบเท่าระดับสากล เราคือผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง ที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม และได้รับการรับรองกระบวนการผลิตจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตามหนังสือรับรองเลขที่ 343/2561
เราสามารถอำนวยความสะดวกในทุกๆขั้นตอน และดำเนินการขอเครื่องหมายฮาลาลให้กับทุกท่านที่ต้องการผลิตอาหารเสริมและเวชสำอางฮาลาลเพื่อการส่งออกนอกประเทศได้อีกด้วย และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทีมตรวจฮาลาล ที่เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานในการขอต่ออายุใบรับรองเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมานี้ด้วยค่ะ
หากใครสนใจอยากผลิตอาหารเสริม และเวชสำอาง ที่มีมาตรฐานฮาลาล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท โกลบอล อินสไปร์ แลบบอราทอรีส์ คือ โรงงานผลิตเวชสำอางค์และอาหารเสริม มาตรฐานโรงพยาบาล มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารเสริมและเวชสำอางค์แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองธุรกิจ OEM และ ODM ในประเทศไทยและทั่วโลกเราคัดสรรส่วนประกอบ สารสกัดที่มีคุณภาพจากทั่วโลก

เริ่มต้นสร้างแบรนด์กับโรงงานมาตรฐาน GMP สร้างแบรนด์ดัง ปรึกษาการตลาดกับนักการตลาด มืออาชีพ
โกลบอล อินสไปร์ แลบบอราทอรีส์ เพราะเราคือ คู่คิด มืออาชีพ เคียงข้างคุณ
#GlobalInspiredLaboratory

Contact us ติดต่อเราได้ที่
Tel : 0888-6-999-60
Line : @globalinspired (อย่าลืม @ ด้านหน้านะคะ)
เวลาทำการ : 9.00 น. - 19.00 น. วันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้